Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500013698-N-2018 z dnia 18-01-2018 r.
Kamień Pomorski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505042-N-2018
Data: 15/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, Krajowy numer identyfikacyjny 81200357600000, ul. Garncarska  4, 72-400   Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 382 44 41, e-mail psouu@interia.pl, faks 91 382 44 41.
Adres strony internetowej (url): www.psonikamien.org
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II Przedmiot zamówienia
Punkt: II.8 Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 30.03.2018
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 30.04.2018

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych