WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Kamieniu Pomorskim jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

W oparciu o misję i cele PSONI, WTZ realizuje samodzielnie realizowany nadrzędny cel, którym jest pozyskanie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Działania składające się na proces rehabilitacji społecznej i zawodowej WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną tworzą spójną strukturę, w której podstawowe miejsce zajmuje terapia zajęciowa. Prowadzone są również zajęcia z rehabilitacji zawodowej (przestrzeganie zasad pracy, przygotowanie do roli pracownika, aktywizacja zawodowa), na pracowniach: rękodziele i zdobnictwie artystycznym, gospodarstwie domowym, umiejętności praktycznych, krawiecko-dziewiarskiej, ceramiczno-plastycznej, stolarskiej, redakcyjno-poligraficznej, papieroplastyce i zdobnictwie oraz ogrodniczo-wikliniarskiej.

Innymi formami rehabilitacji uczestników są: trening samoobsługi (estetyka i higiena osobista, spożywanie posiłków, sprzątanie, samodzielność w poruszaniu się w terenie), trening ekonomiczny (gospodarowanie środkami finansowymi), terapia rozrywką (wycieczki, imprezy uspołeczniające i towarzyskie, imprezy integracyjne), zajęcia z zakresu uspołecznienia (współdziałanie z innymi, dojrzałość do kontaktów społecznych, udział w działalności grupy, poznawanie otoczenia społecznego) i rozwoju ogólnego (rozwijanie procesów sfery intelektualnej, komunikowanie się, rozwój zainteresowań). Podopieczni uczestniczą także z zajęć edukacyjnych (językowych, z zakresu edukacji seksualnej, profilaktyki uzależnień, wiedzy obywatelskiej).

Placówka zapewnia również opiekę medyczną i pielęgniarską (monitoring sanitarno – higieniczny, zabiegi zlecone przez lekarzy – pielęgniarskie pielęgnacyjne, koordynacja badań lekarskich, prowadzenie dokumentacji medycznej – zbieranie danych o stanie zdrowia, koordynowanie badań niezbędnych dla potrzeb sanitarno – epidemiologicznych placówki). W zakresie rehabilitacji ruchowej uczestnicy korzystają z ogólnorozwojowych zajęć sportowych na małej sali gimnastycznej, hali widowiskowo-sportowej, basenie i grocie solno-jodowej. Regularnie biorą udział w integracyjnych wyjazdach rehabilitacyjnych oraz w życiu kulturalnym w obrębie społeczności lokalnej.

Bloki zajęć dyskusyjno-edukacyjno-poznawczych są stałym elementem cotygodniowej rehabilitacji. Służą one integracji zespołu, wypracowywaniu zasad i norm współpracy, doskonaleniu komunikacji społecznej, rozwijaniu umiejętności empatycznych, tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych. Realizują zadania z zakresu samorządności, umiejętności rozstrzygania problemów.

Poradnictwo i terapia psychologiczna to kolejna forma wsparcia uczestników WTZ. Obejmuje ona badania diagnostyczne dotyczące fragmentarycznej lub kompleksowej oceny możliwości psychofizycznych uczestników WTZ w sferze poznawczej, emocjonalno-osobowościowej i społecznej. W jej zakresie odbywa się też kwalifikacja do poszczególnych form zajęć indywidualnych i zespołowych, diagnoza predyspozycji, potencjałów i deficytów dla określenia kierunków rehabilitacji, problemów adaptacyjnych i bieżących spraw życiowych, trudności emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych, rodzinnych.

Współpraca z rodziną i środowiskiem obejmuje zapoznanie z sytuacją rodzinną, bytową i materialną uczestnika, spotkania indywidualne z rodzicami, przekazywanie informacji drogą korespondencyjną, telefoniczną, osobistą, współpraca ze specjalistą pracy z rodziną, informowanie i przedstawienie rodzinom ofert na turnusy rehabilitacyjne, informowanie rodzin o przysługującym im sprzęcie rehabilitacyjnym, ortopedycznym i środkach pomocniczych. W obszarze rehabilitacji wyróżnia się także rozwiązywanie problemów adaptacyjnych o różnym charakterze, programowanie modyfikacji zachowań i kształtowania nawyków czynnościowych. Służy się także wsparciem w zakresie komunikacji wewnątrzrodzinnej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej podejmują szereg inicjatyw zmierzających do integrowania środowiska placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych w najbliższym otoczeniu. Systematycznie współpracują z instytucjami oraz organizacjami działającymi m.in. na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością.

WTZ to miejsce, w którym ludzie z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę zbudować wiarę w swoje możliwości oraz osiągać sukcesy.