Rozbudowa ZAZ

01.06.2018

Numer naboru: RPZP.09.02.00-IZ.00-32-001/16

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie inwestycji, polegającej na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku, pełniącego obecnie funkcję WTZ dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego ulicy Kopernika 12 w Kamieniu Pomorskim i przystosowanie go do ZAZ który będzie zatrudniał 28 pracowników w tym 20 os niep. w stopniu umiarkowanym i znacznym. Działalność produkcyjno-usługowo-handlowa będzie prowadzona w wydziale kuchnia centralna (z przewidzianą funkcją żywienia zbiorowego i cateringu). Po przebudowie i rozbudowie budynku, będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie ZAZ w dwóch jego częściach będzie zatrudniał łącznie 72 pracowników, w tym 51 os. niepełnosprawnych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Najważniejsze etapy projektu: prace przygotowawcze (dokumentacja, decyzje), wybór wykonawcy, wykonanie robót budowalnych , wybór dostawców wyposażenia i montaż, odbiory obiektu: przez inspekcje i straż oraz Wnioskodawcę, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zakończenie projektu), zatrudnienie pracowników z dniem 31.12.2018 r., odbiory i zatwierdzenie stanowisk pracy os. niepełnosprawnych przez Państwową Inspekcję Pracy, zawiadomienie wojewody zachodniopomorskiego o rozszerzeniu działalności ZAZ w Kamieniu Pomorskim (pełna funkcj. do 31.03.2019 r). Wnioskodawca po osiągnięciu funkcjonalności podpisze aneks do umowy o dofinansowanie działaności ZAZ na dofinansowanie ze środków PFRON w trybie art. 29 ust.3a ustawy o rehabilitacji. Przedsięwzięcie jest komplementarne z projektami, złożonymi do RPO WZ tj.: My też pracujemy II–konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32- K02/15, przygot os. niepełn. do pracy i funkcjonowania w środowisku pracy, a także projekt: Bezpieczny Start konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 który umożliwi niep. pracownikom godzenie życia rodzinnego z zawodowym (poz informacje pkt.:3.3.1.1 St. Wykonalności)

Umowa została podpisana 30 kwietnia 2018 roku.

Tytuł projektu: Rozbudowa działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji produkcyjno-handlowo-usługowej oraz powiązanej działalności rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.