Misja

Misja
Naszą misją jest:

– dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
– wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia i wychowania dziecka z upośledzeniem umysłowym; aby były w stanie przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest:

– działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym,
– tworzenie warunków przestrzegania wobec niepełnosprawnych intelektualnie praw człowieka,
– prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym – wspieranie rodzin upośledzonych umysłowo (Statut Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzaniem Umysłowym, art. 4.)

Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obejmują w szczególności:

– rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
– inicjowanie rozwiązań prawnych,
– organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
– współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
– szkolenia rodziców i profesjonalistów,
– działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Członkami Stowarzyszenia są:

– rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest członkiem Inclusion International – Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Inclusion Europe oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum). Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, co dla pożytku publicznego.

Informacje zaczerpnięte z biuletynu Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.