Mieszkania wspomagane / treningowe w Kamieniu Pomorskim

Aktualizacja 07.11.2023 r.

Aktualizacja 02.11.2023 r.

Aktualizacja 01.06.2023 r.

Aktualizacja 01.05.2023 r.

Aktualizacja 01.09.2022 r.

Aktualizacja 07.03.2022 r.

Aktualizacja 03.03.2022 r.

Aktualizacja .01.02.2022 r.

Aktualizacja 03.01.2022 r.

Aktualizacja 02.09.2021 r.

Aktualizacja 01.09.2021 r.

Aktualizacja 08.01.2021 r.

Harmonogram wsparcia:

Aktualizacja 10.11.2020

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 priorytet VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 ,,Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” informuje, że od 01 grudnia rozpoczyna rekrutacje do projektu ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim”. Wnioski o przyjęcie do mieszkania treningowego/ wspomaganego można składać od 1 grudnia w trybie ciągłym.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne może pobrać z strony http://www.psouukamien.org/ lub uzyskać w Biurze Projektu znajdującego się w budynku PSONI ul. Garncarska 4 w Kamieniu Pomorskim.

09.09.2019

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski, informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku podpisało umowę na dofinansowanie Projektu: Mieszkania wspomagane / treningowe w Kamieniu Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w Kamieniu Pomorskim w budynku należącym (własność) do PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w okresie od 02.09.2019 do 31.12.2023 i skierowany będzie do 35 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym zagrożonych wielokrotnie, niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężeniami mieszkających na terenie powiatu kamieńskiego. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie na prowadzenie samodzielnego życia, w szczególności samodzielnego mieszkania poprzez ukierunkowanie działań na rozwój mieszkań wspomaganych – treningowych. Projekt ma służyć w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez: • utworzenie miejsca w mieszkaniu treningowym • pobyt w mieszkaniu treningowym • usługi wspierające pobyt w mieszkaniu. W okresie od września 2019 do końca grudnia 2020 prowadzić będziemy działania związane z remontem i adaptacją budynku który wymaga remontu, dostosowania go do potrzeb mieszkań wspieranych – treningowych. W ostatnim kwartale 2020 i pierwszym 2021 chcielibyśmy zakupić sprzęt i wyposażenie do mieszkań, tak aby od stycznia 2021 rozpocząć działania projektowe polegające na wspieraniu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im pobytu w mieszkaniu wspomaganym – treningowym oraz świadczeniem usług ukierunkowanych na usamodzielnienie, poprawę jakości życia, poprawieniu (lub utrzymaniu ) obecnego stanu psychofizycznego, przy jednoczesnym możliwie niezależnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności.

Rezultaty:

1. utworzymy 11 mieszkań wspomaganych / treningowych.

2. w mieszkaniach wspomaganych – treningowych w okresie 3 lat zapewnimy 35 osobom: – usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu – usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu w tym trening samodzielności, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, integrację ze społecznością lokalną.

Całkowity koszt projektu: 4 027 759,08 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 423 595, 21 zł

Dotacja celowa: 402 775,87 zł

Wkład własny: 201 388,00 zł