Za życiem

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
w Kamieniu Pomorskim

 

 

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim na mocy porozumienia nr ŁK1/2022z dnia 13.05.2022r. z Powiatem Kamieńskim, zostało ustanowione wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym realizującym zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 wrześni a 1991 r o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 września 2017 r., w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U, poz. 1712).

Polskie Stowarzyszenie już od wielu lat realizuje działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, stwarzając szanse na wyrównanie deficytów u najmłodszych dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Od 2022 roku zakres wsparcia został poszerzony o oddziaływania w ramach rządowego programu Za życiem.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program uprawnia do uzyskania wsparcia dla dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

  • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie powiatu kamieńskiego oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
  • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
  • Rządowy program „Za życiem” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim
   ul. Garncarska 4, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do specjalistycznej opieki, dobranej do indywidualnych potrzeb rozwojowych.
 • Informacji na temat programu udziela:

Sekretariat Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim

 • telefonicznie: +48 91 38 24 41

Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza jeden z poniższych posiadanych dokumentów:

 • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za życiem”
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • inną dokumentację medyczną

ZAKRES UDZIELANEGO WSPARCIA

 

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie dodatkowych usług terapeutycznych.
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,  

Uczestnik może liczyć na przyznanie wsparcia w wymiarze do 5 godzin tygodniowo.

Realizujemy zajęcia m.in z neurologopedą, tyflopedagogiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą NDT – Bobath, fizjoterapeutą, psychologiem, terapeutą SI. Zajęcia prowadza wykwalifikowani specjaliści a ich dobór ustalany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziny.