SPdP

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy swoją działalność rozpoczęła 01.09.2012 r. Celem Szkoły jest kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie przysposobienia do pracy.

W SPdP uczniowie przygotowywani są do wykonywania czynności pracy wielokierunkowo, z uwzględnieniem zainteresowań i predyspozycji uczniów oraz możliwości jakie stwarza ich środowisko społeczno – kulturowe oraz baza materialno – dydaktyczna Szkoły. W SPdP przygotowuje się uczniów do wykonywania czynności pracowniczych w dziedzinie: gospodarstwo domowe oraz prace ogrodnicze.

Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego realizowane są na przedmiotach: przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, etyka, wychowanie – fizyczne, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia rozwijające komunikowanie się i zajęcia kształtujące kreatywność.

Praca w poszczególnych oddziałach klasowych opiera się na ogólnym planie pracy Szkoły w danym roku szkolnym oraz na Indywidualnych Programach Edukacyjno –Terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Programy obejmują wszelkie potrzeby uczniów, z uwzględnieniem motywującego i wychowawczego potencjału klas. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z usług u lekarza neurologa, lekarza ortopedy i lekarza psychiatry. Ponadto uczniowie korzystają z zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutę i jest to: gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż. Uczniowie szkoły mają również możliwość korzystania z zajęć u psychologa, logopedy, terapeuty EEG Biofeedback. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach muzykoterapii, w wyjazdach na basen, w wyjazdach na hipoterapię, oraz w dogoterapii.

Uczniowie po ukończeniu kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy mają możliwość dalszej rehabilitacji zawodowej na Warsztatach Terapii Zajęciowej, podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub podjęcia pracy na otwartym rynku pracy.