Mieszkania wspomagane / treningowe w Kamieniu Pomorskim

Aktualizacja 01.09.2022 r.

Aktualizacja 07.03.2022 r.

Aktualizacja 03.03.2022 r.

Aktualizacja .01.02.2022 r.

Aktualizacja 03.01.2022 r.

Aktualizacja 02.09.2021 r.

Aktualizacja 01.09.2021 r.

Aktualizacja 08.01.2021 r.

Harmonogram wsparcia:

Aktualizacja 10.11.2020

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 priorytet VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 ,,Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” informuje, że od 01 grudnia rozpoczyna rekrutacje do projektu ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim”. Wnioski o przyjęcie do mieszkania treningowego/ wspomaganego można składać od 1 grudnia w trybie ciągłym.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne może pobrać z strony http://www.psouukamien.org/ lub uzyskać w Biurze Projektu znajdującego się w budynku PSONI ul. Garncarska 4 w Kamieniu Pomorskim.

09.09.2019

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski, informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku podpisało umowę na dofinansowanie Projektu: Mieszkania wspomagane / treningowe w Kamieniu Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w Kamieniu Pomorskim w budynku należącym (własność) do PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w okresie od 02.09.2019 do 31.12.2023 i skierowany będzie do 35 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym zagrożonych wielokrotnie, niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężeniami mieszkających na terenie powiatu kamieńskiego. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie na prowadzenie samodzielnego życia, w szczególności samodzielnego mieszkania poprzez ukierunkowanie działań na rozwój mieszkań wspomaganych – treningowych. Projekt ma służyć w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez: • utworzenie miejsca w mieszkaniu treningowym • pobyt w mieszkaniu treningowym • usługi wspierające pobyt w mieszkaniu. W okresie od września 2019 do końca grudnia 2020 prowadzić będziemy działania związane z remontem i adaptacją budynku który wymaga remontu, dostosowania go do potrzeb mieszkań wspieranych – treningowych. W ostatnim kwartale 2020 i pierwszym 2021 chcielibyśmy zakupić sprzęt i wyposażenie do mieszkań, tak aby od stycznia 2021 rozpocząć działania projektowe polegające na wspieraniu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im pobytu w mieszkaniu wspomaganym – treningowym oraz świadczeniem usług ukierunkowanych na usamodzielnienie, poprawę jakości życia, poprawieniu (lub utrzymaniu ) obecnego stanu psychofizycznego, przy jednoczesnym możliwie niezależnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności.

Rezultaty:

1. utworzymy 11 mieszkań wspomaganych / treningowych.

2. w mieszkaniach wspomaganych – treningowych w okresie 3 lat zapewnimy 35 osobom: – usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu – usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu w tym trening samodzielności, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, integrację ze społecznością lokalną.

Całkowity koszt projektu: 4 027 759,08 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 423 595, 21 zł

Dotacja celowa: 402 775,87 zł

Wkład własny: 201 388,00 zł