OREW

Ośrodek Rehabiltacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką umożliwiającą realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1997r. z późniejszymi zmianami. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 3 do 25 lat, potrzebujących kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy.

Głównym celem Ośrodka jest dążenie do rozwijania osobowości swoich wychowanków, ich indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, kształtowania więzi społecznych, wdrażania nowych form komunikowania się. Zwracamy uwagę na rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących.

Wychowankowie Ośrodka uczą się umiejętności współżycia w grupie i integracji z lokalną społecznością a stale prowadzona rehabilitacja psychoruchowa wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym.

Nauka w placówce jest bezpłatna. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Wychowankowie mają zapewniony transport na zajęcia, wsparcie opiekuna podczas codziennych czynności samoobsługowych i szkolnych. W budynku jest gabinet pielęgniarki wyposażony w podstawowy sprzęt pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę oligofrenopedagogów mających warsztat i doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi a obecność pomocy nauczyciela gwarantuje opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dzieci, obejmującą w szczególności: przemieszczanie się, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów oraz ubieranie i rozbieranie się. Zapewnia też wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla opiekunów i rodziców wychowanków oraz pomoc socjalną i prawną.

Ośrodek współpracuje ze specjalistycznymi instytucjami w kompleksowym oddziaływaniu rehabilitacyjnym, edukacyjnym i wychowawczo – opiekuńczym zwłaszcza z placówkami opieki zdrowotnej i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

W zakres oddziaływań edukacyjnych oraz medycznych realizowanych w naszej placówce wchodzą:

  • terapia psychologiczna;
  • terapia logopedyczna;
  • rehabilitacja ruchowa;
  • terapia metodą NDT – Bobath oraz Integracji Sensorycznej;
  • muzykoterapia, kynoterapia, hipoterapia;
  • zajęcia na basenie, nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych.