WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Z wczesnego wspomagania rozwoju mogą korzystać dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w wieku od 0 do wieku, w którym dziecko podejmie naukę w szkole. Zajęcia te mogą być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i grupowych (2-3 dzieci), w wymiarze od 6 do 8 godzin w miesiącu. Powinni w nich uczestniczyć również rodzice bądź opiekunowie.

Ośrodek zapewnia:

– wieloprofilowy program usprawniania w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka,

– okresową ocenę programu i dostosowanie go do rozwoju dziecka,

– wsparcie rodziny,

– wiedzę na temat przyczyn problemów i szczegółowe wskazówki co do sposobów usprawniania dziecka w warunkach domowych,

– zajęcia wspierające rozwój mowy i alternatywne sposoby komunikowania się,

– zajęcia z tyflopedagogiem i pedagogiem specjalnym,

– Integracja Sensoryczna

– rehabiltacja neurorozwojowa metodą NDT-Bobath

– konsultacje z lekarzami specjalistami (neurolog dziecięcy, psychiatra)

Dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w ramach projektu PFRON możliwe jest zwiększenie wymiaru godzin specjalistycznych.