Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe”

Aktualizacja 01.09.2021

Aktualizacja 04.05.2021

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski, informuje, że w dniu 20  grudnia  2019 roku podpisało umowę na dofinansowanie Projektu: Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim – „Usługi noclegowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w Kamieniu Pomorskim w budynku należącym (własność) do PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim  ul. Kopernika 12 w okresie od 02.12.2019 do 30.12.2022 i skierowany  jest do 30 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie powiatu kamieńskiego. Będzie to rozszerzenie działalności ZAZ o nowe usługi- noclegowe i obsługa kręgielni. Głównym celem (bezpośrednim) projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie pracy grupie 10 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz pełną integrację przez rozwój infrastruktury służącej trwałej i kompleksowej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Cele pośrednie to: poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy poprzez udział w zajęciach doradczych, rozwinięcie kompetencji społecznych poprzez udział w zajęciach psychospołecznych, rozwinięcie umiejętności zawodowych przez poprzez udział w praktykach zawodowych. Przekonanie społeczności lokalnej powiatu kamieńskiego do postrzegania osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków tej społeczności.

Rezultaty:

Uczestnicy projektu odbędą praktyki zawodowe z podkładem teoretycznym w w rzeczywistych warunkach pracy – usługi noclegowe i bieżące funkcjonowanie kręgielni. Codziennie będą rehabilitowani, cały czas pod okiem specjalistów, którzy jednocześnie pracować będą wraz z nimi. Wezmą udział w wizytach studyjnych w podobnych obiektach hotelowych prowadzonych przez ZAZ i osoby z niepełnosprawnościami.

Całkowity koszt projektu: 2 724 770,90  zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 316 055,26 zł

Krajowe środki publiczne: 272 275,84  zł

Wkład własny: 136 439,80 zł

Harmonogram wsparcia: