NPI

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne przy PSONI w Kamieniu Pomorskim to placówka zapewniająca dzieciom wszechstronny i bezpieczny rozwój. Jest to miejsce przyjazne, innowacyjne mające na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Każde z nich traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola, wspiera ich działania wychowawcze i edukacyjne. Nasza placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego, racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

W przedszkolu działają oddziały integracyjne i ogólnodostępne. Dysponujemy dużymi dobrze wyposażonymi salami dostosowanymi do potrzeb dzieci. Na terenie PSONI znajduje się ogród przedszkolny, który jest przygotowywany do zabaw i zajęć ruchowych. Przedszkole prowadzi dodatkowe zajęcia, takie jak: muzyka z rytmiką, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, rehabilitacja. Dzieci korzystają z dodatkowych form wsparcia takich jak: integracja sensoryczna, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia na basenie. Koła zainteresowań,jakie są w przedszkolu to: przyrodnicze, naukowe, taneczne i czytelnicze.

Od 2012 roku przedszkole specjalizuje się w wychowaniu integracyjnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nabywanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej, zachowań empatycznych, współżycia z innymi ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, minimalizowanie zachowań agresywnych i konfliktowych oraz ujednolicanie oddziaływań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym . Osiągane sukcesy sprawiły że możemy powiedzieć iż jesteśmy przedszkolem o profilu społeczno – moralnym.

Twórcza, miła i zawsze uśmiechnięta kadra systematycznie podnosi swe kwalifikacje, uczestnicząc w studiach podyplomowych, warsztatach, kursach i szkoleniach. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.