„Lepszy Start”

Posted on 29 września 2017

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim informuje, że od dnia 02.10.2017 roku rozpoczyna projekt „Lepszy Start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. w okresie od 2 października roku 2017 do 30 września roku 2018. Projekt […]

Zajęcia ndt bobath
Posted on 27 marca 2018

Bez kategorii

Zapytanie ofertowe na zakup audiometru

Posted on

Zapytanie ofertowe SKM_C224e17092214200

 

29.09.2017

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku dotyczącego naboru na stanowisko prowadzącego zajęcia z Terapii Behawioralnej.

Rozstrzygnięcie Tarapia Behawioralna

 

19.09.2017

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ogłasza zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące naboru na stanowisko prowadzącego zajęcia z Terapii Behawioralnej.

Ogłoszenie Terapia Behawioralna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia Integracji Sensorycznej na potrzeby projektu pn. LEPSZY START” (dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). Realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim. RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 19.09.2017 r.

zapytanie ofertowe SI

Informacja o wyborze oferenta do realizacji zamówienia

Informacja o wyniku SI

Informacja o wyborze oferenta do realizacji zamówienia

Informacja o wyniku NDT Bobath

 

Opis projektu:

Projekt realizowany będzie w  Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym prowadzonym przez PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim, w okresie od 1 października roku 2017 do 30 września roku 2018 i dotyczył będzie:

1.Realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, (poza bezpłatnym czasem nauczania, wychowania i opieki określonym w art. 6 ust 1 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty) i będzie to: terapia psychologiczna, logopedyczna, logopedyczna, pedagogiczna, behawioralna, oraz gimnastyka korekcyjna /rehabilitacja, arteterapia, kynoterapia, hipoterapia, NDT Bobath, Integracja Sensorycznazajęcia z tablica multimedialną / nowe technologie zajęcia na basenie.

2. Wydłużenie godzin pracy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego (6.30-17.30)

 

Cele projektu:

  1. Zwiększenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością
    udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności dla 25 dzieci przedszkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych poza bezpłatnym czasem nauczania, wychowania i opieki.
  2.  Doposażenie 7 sal specjalistycznych w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Zorganizowanie dojazdów dla 10 dzieci niepełnosprawnych do i z przedszkola, oraz dla dzieci na
    zajęcia na basenie i hipoterapii.

Dostosowanie godzin NPI do potrzeb pracujących rodziców dzieci (od 6.30 – 17.30)

Planowane efekty:

1. Proponowane wsparcie w ramach projektu będzie skutkowało zwiększeniem oferty edukacyjnej i
specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez
wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności u 25 dzieci przedszkolnych posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadających
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanych ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu głębokim.

2. 25 dzieci niepełnosprawnych zostanie zdiagnozowanych dzięki czemu określimy
potrzeby każdego dziecka i dopasujemy dla każdego odpowiednie działania edukacyjne i specjalistyczne.

3. 25 dzieci niepełnosprawnych otrzyma wymierne wsparcie poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach – specjalistycznych: a) terapia psychologiczna b)terapia logopedyczna ze c)terapia pedagogiczna – psychoruchowych: a) gimnastyka korekcyjna / rehabilitacja b) arteterapia c) zajęcia na basenie d) hipoterapia e) kynoterapia f) NDT Bobath g) Integracja Sensoryczna – edukacyjnych: a) terapii behawioralnej g) tablica multimedialna/ nowe technologie

4. Godziny otwarcia NPI zostaną dostosowanie do potrzeb pracujących rodziców;

5. Upowszechnimy edukację przedszkolną wśród dzieci;

6. Zaproponujemy nowego rodzaju ofertę przedszkolną;

7. Zwiększymy kompetencje społeczne dzieci, umożliwimy im zdobycie nowych umiejętności i wiedzy;

8. Podniesiemy świadomość rodziców dotyczący potrzeb dzieci i metod wychowawczych;

Wartość projektu: 957 020,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 813 020,59 zł