Bez kategorii

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

PSOUU Koło w Kamieniu ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku położonego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szpitalnej 13.

Szczegóły zamówienia

1) Przeprowadzenie i opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku.
2) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji architektonicznej zawierającej propozycję rozwiązań projektowych uwzględniających wytyczne Zamawiającego
3) Wykonanie właściwej  kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku.
4)Sporządzenie i złożenie do właściwego organu administracji budowlanej kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę załącznikami oraz przekazanie Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z pozostałą kompletną i zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej i elektronicznej na CD spełniającej wymagania Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Z 2005 nr 212 poz. 1766).

Termin składania ofert: 30.01.2017 godz: 13:00

Termin otwarcia ofert: 30.01.2017 godz: 13:30

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2017

SIWZ z załącznikami