Bez kategorii

Zapytanie dotyczące wykonania usługi audytowej projektu

Zapytanie dotyczące wykonania usługi audytowej projektu:

,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’

współfinansowanego ze środków PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości

nie przekraczającej wyrażającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania:

,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ umowa nr ZZO/000088/16/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługę należy wykonać w terminie : 03-21 marzec 2017 r.

Ofertę należy złożyć w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski, do sekretariatu, osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem kuriera lub mailowo na adres: psouu@interia.pl

Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2017 r. do godziny 12.00- decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Wybór oferty nastąpi w dniu 20.02.2017 r o godz 13.00

Załączniki