Bez kategorii

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacja Projektu pn. „Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim- Usługi noclegowe (RPZP.07.o2.00-32-K003/19 w ramach RPOWZ na lata 2014-2020, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ogłosiło postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Link do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226519

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

  • wykonanie prac budowlano – adaptacyjnych na II piętrze budynku – pokoje noclegowe oraz prac budowlanych w pomieszczeniu kręgielni przy ul. Kopernika 12, 

  • dostawa kręgielni 3 torowej i montaż w Kamieniu Pomorskim ul. Kopernika 12,

  • malowanie ręczne ścian bocznych pomieszczenia kręgielni farbami reagującymi na światło „LED” – ze zmianą kolorów, 

  • dostawa i montaż mebli do recepcji i szatni kręgielni, 

    Zamawiający założył składanie ofert częściowych, przy czym oferent może złożyć jedną ofertę dotyczącą co najmniej jednej z czterech ww. części zamówienia (maksymalnie wszystkich części Zamówienia). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór co najmniej jednego Wykonawcy (maksymalnie czterech różnych Wykonawców, jeżeli do każdej z czterech różnych części Zamówienia zostanie wybrany inny Wykonawca).