Bez kategoriiPFRONProjekty

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu:

,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’

współfinansowanego ze środków PFRON

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości

nie przekraczającej wyrażającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania:

,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ umowa nr ZZO/000159/16/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługę należy wykonać w terminie 02-20 marca 2020 roku

Ofertę należy złożyć w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski, do sekretariatu, osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem kuriera lub mailowo na adres: psouu@interia.pl

Termin składania ofert upływa dnia 10.02.2020 roku do godz. 12.00- decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 roku o godz. 12.30

Załaczniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
  3. Wykaz przeprowadzonych audutów projektów przez audytora
  4. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które mogą uczesniczyć w wykonaniu zamówienia
  5. umowa audyt na 2020 r.

Do dnia 10.02.2020 r. do godz. 12.00 nie wpłynęła żadna oferta. zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.