Bez kategoriiPFRON

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

AKTUALIZACJA z dnia 19.01.2021

PSONI Koło Kamieniu Pomorski zamieszcza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 19.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania:

,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, zgodnie z umową nr ZZO/000159/16/D z dnia 24 maja 2019 roku/ aneks nr 1/2020 z dnia 08 maja 2020 roku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługę należy wykonać w terminie 01-26 marca 2021 roku.

Miejsce składania ofert: PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim; ul. Garncarska 4; 72-400 Kamień Pomorski do sekretariatu, osobiście, listem poleconym, mailowo na adres: psouu@interia.pl

Termin składania ofert: 18.01.2021;  godz.12.00

Otwarcie ofert: 18.01.2021 godz. 12.30

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe
 2. załacznik nr 1- formularz oferty
 3. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
 4. Wykaz przeprowadzonych audytów projektu przez audytora
 5. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które mogą uczesniczyć w wykonaniu zamówienia
 6. umowa audyt na 2021 r.
 7. załacznik nr 1- formularz oferty.pdf
 8. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań.pdf
 9. Wykaz przeprowadzonych audytów projektu przez audytora.pdf
 10. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które mogą uczesniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf
 11. umowa audyt na 2021 r.pdf