Bez kategorii

Działania w projekcie ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim”

Aktualizacja 10.12.2021 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje od 01.01.2021 r. w budynku przy ul. Kopernika 12 projekt pn. ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim” dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie na prowadzenie samodzielnego życia w szczególności samodzielnego mieszkania i , z pomocą bądź nie, własnego gospodarstwa domowego. Ma służyć w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez utworzenie, pobyt i usługi wspierające w mieszkaniu.

Obecnie w projekcie wzięło udział 16 osób z czego 6 osób mieszka samodzielnie i prowadzi własne gospodarstwo domowe.

Jednym z zadań treningu w ramach uczestnictwa w mieszkaniach jest nauka organizowania czasu wolnego i jego aktywne spędzanie. W ramach tych działań uczestnicy czynnie biorą udział w zajęciach na kręgielni a także w zajęciach kulinarnych gdzie wspólnie uczą się nie tylko przygotowywania potraw, odmierzania czy obsługi sprzętu AGD ale także kształtują takie umiejętności jak: praca w zespole, pomoc sobie nawzajem czy trening komunikacji. Dodatkowo organizują imprezy okolicznościowe m.in. Andrzejki, Mikołajki a także uczestniczą w wyjazdach np. ZOO w Poznaniu.

Mieszkańcy tworzą swoją społeczność i niejednokrotnie mówią, że w mieszkaniach czują się jak w domu.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje od 01.01.2021 r. W budynku przy ul. Kopernika 12 projekt pn. ,,Mieszkania wspomagane/ treningowe w Kamieniu Pomorskim” dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach działań w projekcie zostaje zapewnione wsparcie w postaci pobytu w mieszkaniu dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną bądź z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Są to głównie uczestnicy biorący czynny udział w rehabilitacji społecznej i zawodowej świadczonej w ramach działalności Stowarzyszenia (WTZ, ZAZ, ŚDS). Mieszkańcy biorący udział w projekcie w mieszkaniu odbywają treningi: umiejętności praktycznych, społecznych , interpersonalny, spędzania czasu wolnego, kulinarny, finansowy, higieniczny, autonomii decyzyjnej, zarządzania mieszkaniem a także udzielana jest im pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Dodatkowo świadczone jest poradnictwo specjalistyczne. Oprócz tego uczestnicy wyjeżdżają na różnego rodzaju wyjazdy i biorą udział w wyjściach. Korzystają także z siłowni i kręgielni.

W ramach działania w mieszkaniach osoby niepełnosprawne mają możliwość pod okiem trenera/ terapeuty kontynuować proces rehabilitacji społecznej, ekonomicznej oraz uniknąć wykluczenia społecznego. Mieszkańcy kształtują umiejętności przestrzegania norm społecznych, podnoszą poziom swojej samoobsługi oraz kształtują codzienne sprawności. Poza ukierunkowaniem na usamodzielnienie czy poprawę jakości życia, udział w treningach ma uwzględniać poprawę (lub utrzymanie) obecnego stanu psychofizycznego przy jednoczesnym możliwie niezależnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej.