Bez kategorii

Zapytanie dotyczące usługi audytowej projektu PFRON

Aktualizacja 25.01.2023

Informacja z wyboru oferenta: wyniki audyt

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego następującego zadania:

,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, zgodnie z umową nr ZZO/000194/16/D z dnia 21.04.2022 roku/ oraz aneksu nr 1/ z dnia 19.12.2022 roku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługę należy wykonać w terminie 01-24 marca 2022 roku.

Miejsce składania ofert: PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4; 72-400 Kamień Pomorski, do sekretariatu, osobiście, listem poleconym , mailowo na adres: psouu@interia.pl

Termin składania ofert: 24.01.2023 godz.: 11.00

Otwarcie ofert: 24.01.2023 godz.: 12.00

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

załacznik nr 1- formularz oferty

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

Wykaz przeprowadzonych audytów projektu przez audytora

Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które mogą uczesniczyć w wykonaniu zamówienia

umowa audyt na 2023 r.