Bez kategorii

Przetarg na roboty budowlane

Aktualizacja 04.11.2022

Informacja z otwarcia ofert:

SKM_C224e22110414420

Protokół z wyboru oferenta:

SKM_C224e22110414421

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim

ul. Garncarska 4

72-400 Kamień Pomorski,

tel/fax +48 91 38 24 41, e-mail: psouu@interia.pl

ogłasza przetarg w przedmiocie zamówienia pn.:

Remont dachu, elewacji, wymiana wykładzin podłogowych i instalacja fotowoltaiczna”  Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski

Wykonawcy muszą dokonać wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu rzeczowego robót wynikającego z przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

PSONI  Koło w Kamieniu Pomorskim ul Garncarska 4  pok nr 1 ( sekretariat) 

termin 04.11.2022 godz.10.00

otwarcie ofert 04.11.2022 godz.11.00

Załącznki:

Numer ogłoszenia:  2022/BZP 00400113/01

SIWZ

SKM_C224e22101913060

01. formularz oferty

02 gwarancja

03. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

04. wykaz osób

05. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

06. Wykaz robót budowlanych

07. oświadczenie o ochronie danych osobowych