Bez kategorii

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim zaprasza ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi.”

ul. Szpitalna 13 w Kamieniu Pomorskim.

Zadanie współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi.” w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szpitalnej 13 w oparciu o dokumentację projektową.

Termin składania ofert: 23.07.2019 godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 23.07.2019 godz: 11.00

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2021

Ogłoszenie nr 573004-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c93c402b-42bd-458f-a2a8-92e48c4b4d15

Informacja o wyborze oferenta

SKM_C224e19072408200

Informacja z otwarcia ofert

SKM_C224e19072312170

Odpowiedź na zapytanie nr 1

SKM_C224e19071809010

załączniki:

00. SIWZ

01. Załącznik 1 SIWZ formularz oferty

02. Załącznik 2 SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

03.Załącznik 3 SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa

03.Załącznik 3 SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa

04. Załącznik 4 SIWZoświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

04.a.załaącznik SIWZ wykaz osób

04.b Załącznik SIWZ Wykaz robót budowlanych )

05.Załącznik 5 SIWZ Szczegółowy opis zamówienia

06.Załącznik 6 SIWZ Wzór umowy

Przedmiary

załącznik 4 do umowy Warunki gwarancji

załącznik 5 do umowy karta gwarancyjna

dokumentacja budowlana-instalacje elektryczne

dokumentacja budowlana-Instalacje sanitarne

dokumentacja budowlana-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dokumentacja budowlane – specyfikacja ogólnobydowlana

architektura 1

architektura 2

architektura 3

architektura 4